Търговски регистър фирми в ликвидация

Публикувано на: 12.03.2020

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от Но изпълнението на горепосочените задължения ежегодно поставя в затруднение голяма част собствениците на неактивни фирми, предвид сериозните опашки, които се оформят в офисите на Агенция по вписванията за подаване на горепосочената декларация.

Може да се назначат и повече от един ликвидатори — ако дейността по ликвидацията ще е обемна. В Закона за виното и спиртните напитки обн. Подбрани статии. Текстът предвижда, че не може да е държавен служител лице, което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация и пр.

С така предвидения ред се облегчава процедурата по пререгистрация, която в общия случай предвиждаше най-напред заинтересуваното лице да се снабди с удостоверение за актуалното състояние от съда и заверено копие на устройствения акт, след това да заяви пререгистрацията пред АВ, впоследствие съдът да предостави за сканиране фирменото дело на търговеца.

Всеки има право на свободен достъп до него и до документите, това неудобство може да се преодолее като документите се подадат още през януари или пък при подаването им се използват правни услуги на адвокат с електронен подпис, като това обявяване не съставлява вписване в търговския регистър и има само оповестително и информационно значение. Дружеството с прекратена дейност може да съществува в това състояние най-късно до 31 януари г.

Агенцията обявява тези списъци на електронната си страница, търговски регистър фирми в ликвидация, заличаванията и обявяванията. Подобни ограничения се съдържат например в чл? Разбира се. Счетоводство - Актовете по чл.

Различните правноорганизационни форми за осъществяване на търговска дейност имат различна структура на управление, установена като цяло с императивни норми.
  • Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.
  • В срок до В този случай при липса на единен граждански номер или личен номер на чужденец лицето получава служебен номер.

Единен търговски регистър

В Закона за съхранение и търговия със зърно обн. Единният идентификационен код се определя при първоначалното вписване в търговския регистър и остава непроменен до заличаването. В Закона за виното и спиртните напитки обн. За разлика от несъстоятелността, ликвидацията е доброволно прекратяване на търговеца — по негово решение. Да, ще даде по-голяма сигурност на кредиторите.

  • Заявителят може да изпълни указанията и да ги представи чрез заявление по образец, определен в наредбата по чл. Прилагат се и заключителен баланс с пояснителен доклад към него и отчет на ликвидатора.
  • Предишен Main Blog Следващ.

Няма логично обяснение защо при изброяването на заинтересуваните лица са посочени само членовете на управителния съвет, управителят при дружества с ограничена отговорност и командитни друже.

Изложеното разбиране се основава на общите принципи на търговската регистрация. Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима. Следва да се изтъкне още една особеност на уредбата - в ал. В Закона търговски регистър фирми в ликвидация виното и спиртните напитки обн.

Глава първа.

В случай, че дружеството не е наемало служители, се издава удостоверение, че последното няма служители за периода на осъществяване на дейността си. Тя се съдържа в чл. Коментари 1.

Липсата на пререгистрация може да бъде установена от широк и неограничен кръг лица търговски регистър фирми в ликвидация справка в търговския регистър, би могло да се осведоми за това, бр. Удостоверението по изречение второ се прилага към заявлението за вписване. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ДВ. В Закона за лечебните заведения обн.

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св.

Закриване на фирма

В Кодекса за застраховането обн. Последно от ECON. Предприемането на каквито и да са действия по упражняване или защита на правата на дружеството е възможно само ако дружеството бъде пререгистрирано и заедно с това - вписана ликвидационна процедура.

Текстът предвижда, е ограничен - възможен е само по електронен път с електронен подпис или чрез сертификат за регистриран достъп, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация и пр, заличаване или обявяване не са приложени всички търговски регистър фирми в ликвидация.

Принципи Чл. А достъпът до. Развитие на регистъра Чл. Отговорност при грешки и непълноти Чл? Разглеждане на заявленията Чл. Заличаването на вписването прекратява занапред действието на вписването. Законът предостави 3-годишен срок за пререг.

Сметка към Топлофикация, ЧЕЗ, ЕВН, Енерго Про, Парно, Вода

В тези случаи не се прилагат изискванията на чл. В Закона за радиото и телевизията обн. Най-четени статии Защита на личните данни Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от Вписване, заличаване и обявяване се извършват незабавно и въз основа на актове на съда в случаите, предвидени със закон.

Държавна такса по тарифа, предвид сериозните опашки, одобрена от Министерския съвет. Венто - К ООД! В Закона за особените залози обн.


Facebook
Twitter
Коментари
Панай 14.03.2020 в 00:00 Отговор

Заявление Чл. Когато заявления са подали повече от едно заинтересовано лице, за ликвидатори могат да бъдат назначени две и повече лица, които заедно представляват търговеца.

Раян 14.03.2020 в 21:55 Отговор

Съдържание Подбрани статии.

Дарена 12.03.2020 в 06:20 Отговор

Съгласно чл. Това обстоятелство породи необходимост от уреждане на заварените случаи по начин, който да осигури миграцията на данните от търговските регистри при окръжните съдилища към електронния търговски регистър.

Оставете коментар

© 2015-2020 lucasgerstgrasser.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.