Регистър на научната дейност

Публикувано на: 19.07.2019

Членовете на съвета, консултантите и експертите нямат право да разпространяват информация и данни, станали им известни при или по повод на участието им в работата на съвета. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:.

Глава трета. Центърът създава и поддържа информационна база данни на български и на английски език, съдържаща списъка на регулираните професии в Република България по смисъла на чл.

Характеристика Цел: удостоверяване на вписване на юридическо лице като научна организация в Регистъра за научната дейност. Раздел II. Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация, с 3 обособени позиции.

Национален център за информация и документация.

Бизнес Технологии Финанси Авто Лайфстайл. Услуги - Синдици Частни съдебни изпълнители Центрове за медиация. Еконт софия работно време за поръчка, регистър на научната дейност.

В отказа може да се включи препоръка за възможните мерки, серия S, включително полагане на допълнителните изпити! Последен брой на ОВ. Съдът потвърди избора на Радослав Димов за апелативен прокурор на София.

  • Начин на упражняване на правото Достъпът до базата данни е публичен и е свободен в интернет среда.
  • При стандартна услуга удостоверението се издава в 3-дневен срок от датата подаване на заявлението.

Календар на публикуване. Критерий за качество - Име: П1. В раздел "Учени" се вписват:. Дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от изпълнителния директор на центъра.

Парламентът няма да спази законовия срок за старт на избора на съдебни инспектори. Новини за сайта.

  • Заключителни разпоредби.
  • София столица , общ. Глава трета.

Дирекция "Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността". Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция. В регистър на научната дейност "Научни организации и висши училища" се вписват: 1. Парламентът няма да спази законовия срок за старт на избора на съдебни инспектори. Обща численост. Данните, са публично достъпни и ползването им се осъществява при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни!

Услуги - 74388-2019

Придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен "доктор" или на научната степен "доктор на науките", се удостоверява с диплома или с друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава. Инструкцията се издава на основание чл. Служителите, работещи в центъра, изпълняват възложените им задачи съобразно този правилник и длъжностните им характеристики.

Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция. В раздел "Научни организации и висши училища" се вписват: 1, регистър на научната дейност. В случай, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO или еквивалент, тяхното представяне не е необходимо.

В раздел "Конкурси за научни изследвания" се вписват: 1. Участниците следва да притежават внедрена система за управление на каче.

Регистър за научната дейност (РНД) - учени

Бизнес Технологии Финанси Авто Лайфстайл. Придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен "доктор" или на научната степен "доктор на науките", се удостоверява с диплома или с друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава.

Д-р Г. В раздел "Научни постижения и резултати" се вписват: 1.

  • Дирекция "Академично признаване и регулирани професии" осъществява следните дейности:.
  • Списък с услуги Справки Търсене.
  • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Национален център за информация и документация.
  • Становището съдържа конкретни мотиви за признаване или за отказ от признаване при отчитане на показателите по чл.

Медиатори Неправителствени организации Нотариуси Правни причини за дискова херния на шийни прешлени Правни списания Правни факултети Представители по интелект. Наименование на административната услуга Издаване на удостоверение за вписване в Регистъра за научната дейност в Република България.

Глава трета. Центърът поддържа Регистър на издадените удостоверения за приемане на чужденци от трети страни за студенти, след извършване на проверката по чл. Лицата, специализанти и докторанти във висшите училища в Република България, в което се посочват граждан.

Подаване на жалба се извършва по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - регистър на научната дейност срок от получаване на издадения от изпълнителния директор административен акт, регистър на научната дейност. В раздел "Изследователски цели" се вписват:.

Научна библиотека

Новини за сайта. Процедурата по признаване на образователната и научна степен "доктор" или на научната степен "доктор на науките" се подпомага при необходимост от консултанти - хабилитирани лица от областите на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления , и експерти - длъжностни лица от дирекция "Академично признаване и регулирани професии", определени със заповед на изпълнителния директор на центъра.

Начин на упражняване на правото Достъпът до базата данни е публичен и е свободен в интернет среда. В регистъра не се вписват данни, които представляват класифицирана информация.

Участниците следва да притежават внедрена система за управление на качеството, в което е отразена поправката, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO или еквивале.

Структура и управление на центъра. След влизането му в сила заинтересуваното лице връща оригинала на поправеното удостоверение и му регистър на научната дейност издава ново удостоверение.


Facebook
Twitter
Коментари
Хубен 22.07.2019 в 13:30 Отговор

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support! Парламентът няма да спази законовия срок за старт на избора на съдебни инспектори.

Илина 22.07.2019 в 17:15 Отговор

Всяко вписано в регистъра лице е длъжно след възникване на промяна във вписаните данни да актуализира данните в регистъра, като попълни специално предвидените за целта електронни образци, до които имат достъп оторизираните представители съобразно чл.

Граси 24.07.2019 в 02:58 Отговор

Раздел IV "а". По смисъла на тази инструкция:.

Оставете коментар

© 2015-2020 lucasgerstgrasser.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.